-JÁTÉKSZABÁLY-

The Mooore részvételi- és játékszabályzat

 

1.) Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásrakerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az ÖkotejKereskedelmi Zrt. (székhelye:1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

2.) AJátékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappalrendelkező, 18. életévét betöltött személy részt vehet

2.2. Egy személy csak egy fényképpel nevezheti magát.

 

3.) A játékmechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebookoldalán (https://www.facebook.com/themooore) keresztül hirdeti meg.

3.2. A fotópályázat 2022.04.22-05.25. napjáig tart.

3.3. A Szervező fotópályázatot hirdet mindazon Játékosok között, akik a ThemoooreFacebook oldalán található felhívó posztban teljesítik az elvárásokat.

A fotópályázat benyújtható e-mailben a themooorejatek@gmail.com címen 2022. május 19-a 23:59-ig.

3.4. A fényképet beküldők 2022.05.19-05.25. között gyűjthetik a like-okat aThemooore Facebook oldalán.

A LIKE gyűjtés kezdete: 2022.05.19. 12:00

A LIKE gyűjtés vége: 2022.05.25. 12:00

3.5. A játék nyerteseit a Szervező Facebook posztban és e-mailben értesíti.Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről az eredményhirdetéstől (május25.) számított 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a nyereményt(díjat) egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

 

4.) A Játékidőtartama

A Játékkezdőnapja: 2022.04.22.

A Játékzárónapja: 2022.05.25.

 

5.) Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022.05.25. 14:00

 

6.) Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett pályázat keretében összesen 50db nyertest díjazunk. Az első 50 legtöbb likeot kapó 50 Játékos The Mooorebeváráslótáskát kap. Az abszolút nyertes, azaz a legtöbb szavazatot kapó fényképtulajdonosa egy MOJOPocket hordozható hangszórót nyer.

6.2. Anyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. Anyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. ASzervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésénkívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ajelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot ajáték időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását,illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezőközzéteszi a Themooore hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékbanrésztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

7.) Moderálás

A szervezőfenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzé tett komment, vagy egyébtartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, aFelhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartjatovábbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakbanmeghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználóitartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnektalál, és a Játékost kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátásaszerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabályezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagyszemélyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra ishozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármelySzervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználóitartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

 

8.) Anyeremény átvételének feltételei:

8.1 A nyertesekkel e-mailben veszi fel a kapcsolatot aSzervező.

8.2 ASzervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadottadatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magánaka jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve annak közelihozzátartozójának adja át.

8.3 Ajátékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalánnyilvánosan ismerteti a nyertes nevét.

8.4 ANyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításávalkapcsolatban együttműködni.

8.5Szervező 30 napon belül postai úton, csomag formájában gondoskodik aNyeremények kiszállításáról a Nyertes(ek) által megadott szállítási címre. Szervezőa nyeremény postázását követően, a szállítás során keletkezett esetleges kárért,a csomag eltűnésért vagy a 30 napos szállítási idő meghaladásáért felelősségetnem vállal.

 

9.) Szervezőjogai

9.1 ASzervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül továbbikötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárjafelelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban valórészvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódóköltségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbáazért, ha a játék időtartama alatt az Facebook oldala időszakosan nem érhetőel.

9.2 ASzervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevőktájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását,illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszia hivatalos Facebook oldalán.

9.3 Arésztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során RészvételiSzabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárértteljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése eseténa játékos részvétele érvénytelen.

 

10.) Adatkezelés

10.1 Azáltal,hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy ajátékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím,telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező mindentovábbi ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységecéljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervezőezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

10.2 A kezeltszemélyes adatok köre

AzAdatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azonszemélyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel soránönkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím,telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

10.3 Azadatkezelés célja

Azadatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetvea nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljábólkezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnaktovábbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja ajátékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait(pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.) a jelen Játék lebonyolítása és aSzervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagyhírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. AJátékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten,illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából.

Azadatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás,az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatokkezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket atiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

10.4 Adatkezelő,adatfeldolgozó

A Publicity Aim Kft. (1095 Budapest, Mester utca 83/C. 205), mintAdatkezelő jogosult a Játékos által megadott Személyes Adatait a jelenRészvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A nyertes SzemélyesAdatait átadjuk az Ökotej Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 1031Budapest, Záhony utca 7. számára, hogy a nyertes a nyereményét átvehesse.

10.5 Adatkezelésidőtartama

AzAdatkezelő az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáigjogosult kezelni.

10.6 Adatbiztonság

AzAdatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbávégrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az ÖnSzemélyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

10.7 Hozzájárulásvisszavonása

AzAdatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozásvagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldötte-mail útján (themooorejatek@gmail.com), vagy az alábbi levelezési címre küldött postailevélben Ökotej Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 1031Budapest, Záhony utca 7.)

 

11.) ARészvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos ajátékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen RészvételiSzabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

12.) Zárórendelkezések

A Játéktekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkelösszefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által ajelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebookelveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook,nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos azadatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. AJátékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljáralesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért aJátékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanulmentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Amennyiben ajelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nemérinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben aRészvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyarjogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 

13.) Információkérés

A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatbanírjon a  themooorejatek@gmail.com címre.

 

Budapest, 2022.április 22.

 

Szervező